Wanneer je verstand hebt van de huidige markt, marktprijzen en onderhandelen en als je de slimmigheden van de verkoopmakelaar doorziet kun je er voor kiezen de aankoop van de woning helemaal zelf te doen. Echter een gespecialiseerde aankoopmakelaar kent het klappen van de zweep.  Bovendien  is De Koopmakelaar extra gemotiveerd om scherp te onderhandelen, omdat zijn beloning nauw samenhangt met het onderhandelings succes. Door zijn ervaring kent De Koopmakelaar precies alle trucs van de verkoopmakelaar.

Mensen die hun huis aanbieden via een internetmakelaar zoals zelfverkopen.nl, makelaarsland, e-makelaar, mijnhuisverkopen.nl en anderen hebben die route gekozen om kosten te besparen, maar dikwijls ook omdat men denkt een hogere prijs te kunnen realiseren dan via de lokale makelaar. Het komt dan ook regelmatig voor dat huizen die via deze kanalen worden aangeboden tegen exorbitant hoge prijzen te koop staan. Om dat te doorzien is een goede aankoopmakelaar een slimme keus. De Koopmakelaar bekijkt elke woning ter plaatse en taxeert voor jou de juiste waarde.

Elke klant die ons opdracht geeft voor een aankoop of een taxatie ontvangt een taxatierapport. Met alleen een taxatierapport ben je vrij om zelf de onderhandelingen te voeren, of die toch aan De Koopmakelaar toe te vertrouwen. De kosten die je reeds betaalde voor het taxatierapport worden in dat geval op de aankoopcourtage in mindering gebracht. Hetzelfde gebeurt als je voor dezelfde woning met De Koopmakelaar een.bezichtiging deed.

De Koopmakelaar heeft er geen enkel bezwaar tegen als je zijn taxatierapport gebruikt voor het rondkrijgen van de hypotheek. Hou er wel rekening mee dat dit rapport gemaakt is om jou belang te dienen bij de aankoop. Er kunnen dus dingen in staan die van belang zijn om de koopsom naar beneden te krijgen, maar die een geldverstrekker niet graag ziet. In veel gevallen zal het slimmer zijn om in overleg met je financieel adviseur een taxateur te zoeken die tegen een heel scherpe prijs een standaard financieringsrapportje voor jou of voor je bank maakt. Soms kun je bij je bank bedingen dat zij die kosten voor hun rekening nemen; het is tenslotte vooral in belang van een geldverstrekker dat ze de door hen gewenste onafhankelijke informatie krijgen. De Koopmakelaar is tenslotte ècht aankoopmakelaar.

Als de aankoop niet doorgaat is doorgaans het taxatierapport gemaakt en geleverd en betaal je slechts de taxatiekosten of de kosten van de bezichtiging. Als de Koopmakelaar reeds de onderhandelingen begonnen is en de koop komt niet rond zijn er geen aankoopkosten en aankoopcourtage verschuldigd, ook niet als je zelf niet tevreden bent met de resultaten en besluit de koop niet te sluiten.  Sluit je vervolgens zelf een deal met de verkoper dan ben je volgens onze voorwaarden wel de volledige aankoopcourtage verschuldigd. 

Als de aankoopmakelaar toch niks van de prijs afkrijgt, maar de koop wordt wel gesloten dan betaal je slechts het netto aankooptarief van € 725,- excl. BTW 

Betaling van de aankoopcourtage gaat via de notaris, zo moet je voor dit bedrag geen aparte potjes aanspreken en wellicht kun je het zelfs meefinancieren, zodat je die kosten over een lange termijn uitsmeert. Vraag het uw financieel adviseur.  
Wanneer je voor de bezichtiging en/of  voor het taxatierapport afzonderlijk opdracht hebt gegeven ontvang je daarvoor een factuur na de bezichtiging of taxatie. De betalingstermijn daarvan is 14 dagen.

De Koopmakelaar onderhandelt niet over roerende zaken, zoals gordijnen en boekenplanken. We adviseren ook om dat zelf pas te doen, nadat de koop van de woning gesloten is.  De verkoper zal na het sluiten van de koop ook sneller geneigd zijn om daar soepel mee om te gaan.   

De Koopmakelaar wil elke woning die hij aankoopt grondig inspecteren voordat hij de onderhandelingen begint.  Alle kenmerken, juridische gegevens, bouwkundige gebreken en voordelen, staat van onderhoud  van een woning moeten bij de aankoopmakelaar bekend zijn om effectief te kunnen onderhandelen.  Daarvoor moet hij de woning daadwerkelijk bekijken. De Koopmakelaar werkt vanuit Zeeland en wil binnen een redelijke tijd ter plaatse kunnen zijn. Als je als aankoopmakelaar de woning niet bekeken hebt kun je slechts praten over de prijs van die woning en moet je het doen met de mooie teksten en groothoekfoto’s uit de brochure van de verkoopmakelaar

Wat als........ 
..het huis op een executieveiling wordt verkocht ? 
Het kopen van een huis op een openbare verkoop is voor de huizenkoper uiterst ondoorzichtig en riskant.
Dikwijls is het huis niet eens van binnen te bezichtigen ! Het is ook daarom dat de veilende notaris bij zijn aanbieding altijd vermeldt dat het geraden is je te laten vergezellen door een deskundige. De Koopmakelaar is zo'n deskundige. Voor wie het aandurft ligt hier soms een unieke kans op een koopje !
..het huis via een openhuisprocedure wordt verkocht ?
Daar waar de huizenmarkt meer en meer overspannen wordt maken verkoopmakelaars graag gebruik van deze methode. Immers wat is er gemakkelijker dan als verkoopmakelaar achterover geleund binnen een uur 12 kijkers door een huis te laten lopen en aan het eind daarvan voldaan de biedingen in ontvangst te nemen die de vraagprijs ruim overstijgen. Als huizenkoper weet je niet waar je goed aan doet en als je nog niet helemaal zeker bent van je financiële reikwijdte kan het zelfs penibele situaties opleveren.
De Koopmakelaar is er om jou in dit soort situaties bij te staan.
..het huis per inschrijving wordt verkocht ?
Als het goed is heeft de verkoopmakelaar of de notaris die de inschrijving organiseerd goed aangegeven onder welke voorwaarden de inschrijving gebeurt en aan welke eisen een bieding moet voldoen.
Ook hier is De Koopmakelaar de deskundige die je langs alle vragen en kronkels kan loodsen.
..het huis nog niet te koop is of als......
In alle gevallen kun je  De Koopmakelaar inschakelen. De Koopmakelaar heeft tijdens zijn loopbaan alles wel eens zien langskomen en is je graag bij de aankoopprocedure van dienst, hoe die procedure ook moet verlopen. In de minder gebruikelijke situaties zullen de tarieven afwijken van de tarieven die op deze site zijn genoemd. Wat echter de procedure ook is De Koopmakelaar hanteert prestatietarieven ! Vraag er naar ! 

Andere vragen
Voor al uw andere vragen kun je steeds het contactformulier gebruiken.

Vrijblijvend contact

Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ''onder bod'' is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. 

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder ''Word ik koper als ik de vraagprijs bied?''), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ''naar elkaar toekomen'' in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te wijzigen. Een echte aankoopmakelaar weet hoe de hazen lopen.

Wanneer komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan is er een koop. De verkoopmakelaar of een notaris legt deze koop vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is bevonden. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. De Koopmakelaar vindt het van groot belang om hierbij jouw belangen te behartigen. Want, let op: je krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering; het is de taak van de aankoopmakelaar te letten op de juiste formulering. 

Word je koper als je de vraagprijs biedt?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Mag de verkoopmakelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigingen?
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkoopmakelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigingen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen De verkoopmakelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. Vraag De Koopmakelaar vrijblijvend naar informatie over deze procedure.

De verkoopmakelaar vraagt een 'belachelijke' hoge prijs voor een woning. Mag dat?
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - roerende zaken bijvoorbeeld - pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.

Wat is een optie?
Een begrip wat al veel misverstanden heeft opgeleverd. Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De verkoopmakelaar zal in de tussentijd proberen (?) niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kun je niet eisen; de verkoper en verkoopmakelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkoopmakelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkoopmakelaar heeft wel de verplichting een belangstellende daarover te informeren. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de verkoopmakelaar een toezegging, dan dient hij deze na te komen.

Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?
Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid 'hangt' aan de overdracht van de woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2% bij woningen) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De verkoopmakelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Het is daarom voor de koper van belang, om een eigen aankoopmakelaar in te schakelen. 

Je eigen woning is nog niet verkocht, wat zijn de opties?
Een mogelijkheid is het zogenaamde overbruggingskrediet, het voordeel is dat de kans je de woning die je zo graag wilde voor je neus wordt weggekaapt erg klein geworden is. Het nadeel is dat je voor een tijdje ( of tijd ? ) eigenaar bent van twee woningen en dus ook voor twee woningen moet betalen, niet alleen de hypotheek en het overbruggingskrediet, maar dat je ook twee keer verzekering, lokale belastingen en onderhoudskosten hebt.

Een tweede mogelijkheid is de zogenoemde No-Risk- Clausule, dan koop je een woning op voorwaarde dat je eerst je eigen woning verkoopt. De verkoper zal echter altijd een ontsnappingsclausule inbouwen waardoor hij “van u af kan” als zich een betere mogelijkheid voordoet. Dan heb je een hoop inspanningen gedaan en gaat het huis toch nog aan je neus voorbij, terwijl je onder druk staand de neiging krijgt je eigen huis maar te laten gaan voor een te laag bedrag. 

Het advies van De Koopmakelaar is: Probeer eerst je eigen woning te verkopen, zo mogelijk met een lange levertijd, waarbinnen je de kans hebt om alsnog de gewenste woning te kopen of een andere, of regel desnoods een tussenoplossing door bijvoorbeeld tijdelijk te gaan huren.

Wat als de hypotheek niet (snel genoeg) rond komt ?
Als jouw aankoopmakelaar zijn werk goed gedaan heeft staat er in de koopakte van de aangekochte woning een ontbindende voorwaarde die je de mogelijkheid geeft de koop te ontbinden. In diezelfde koopakte staat ook hoe die ontbinding tot stand komt.
Let wel goed op, want er moet in dat geval wel aan een paar strikte voorwaarden voldaan zijn, zo zul je bijvoorbeeld de afwijzingen van meerdere geldverstrekkers moeten overleggen. Ook de tijd waarbinnen de ontbinding moet worden ingeroepen moet je strikt in acht nemen !.


Voor al uw andere vragen kun je steeds het contactformulier gebruiken.

Vrijblijvend contact

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De Koopmakelaar hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beveiligd en behandeld en niet verstrekt aan derden. Omdat we zelf alle benodigde kennis in huis hebben moet we ook geen  externe bouwkundigen of taxateurs inschakelen en hun jouw gegevens doorgeven, tenzij  je daar uitdrukkelijk om gevraagd hebt.

Voorwaarden van De Koopmakelaar
Onze Voorwaarden vind je hier.