Sinds 2015 is aankoopmakelaar een nieuw woord in Van Dales Woordenboek voor de Nederlandse taal. De aankoopmakelaar helpt in tegenstelling tot de verkopende makelaar de koper van een huis, om dat voor hem zo voordelig mogelijk, maar ook tegen de beste voorwaarden aan te kopen.

Met het kopen van een appartementsrecht wordt je mede-eigenaar van het gebouw en geeft het appartementsrecht jouw aandeel in het totaal weer (dit is nodig voor de verrekening onderhoudskosten, opstalverzekering, ed). Dit recht ontstaat na het splitsen van een object in meerdere woon/gebruiksruimten en wordt ook als zodanig in het kadaster geregistreerd. Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht.

In het verleden werden asbesthoudende stoffen verwerkt in bepaalde, meestal brandwerende bouwmaterialen. Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt vaak een asbestclausule opgenomen in overeenkomsten. (Voorbeeld: In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad maakt plannen en bouwvoorschriften in verband met gebruik van grond en bebouwing in een vastgesteld gebied. Deze afspraken worden vastgelegd in een bestemmingsplan, gelden vaak voor een langere periode en het is vaak moeilijk om er van af te wijken. De gemeente gebruikt het bestemmingsplan als leidraad voor het verlenen van (bouw-) vergunningen.

Biedsysteem 
Het systeem van biedingen wat de verkoopmakelaar hanteert wanneer hij meer gegadigden voor een woning heeft. Dat kan er voor een koper erg ondoorzichtig uitzien en is natuurlijk bedoeld om de verkoopprijs in het belang van de verkoper zo hoog mogelijk te houden. 

Bod
Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en andere voor de koper belangrijke zaken die bij dit bod horen.

Bouwkundige inspectie
Elke woning die De Koopmakelaar aankoopt wordt onderworpen aan een bouwkundige inspectie. Van bouwkundige gebreken wordt in het taxatierapport van de woning melding gemaakt. Als De Koopmakelaar daarvoor aanleiding ziet zal hij een nader onderzoek aanbevelen. Bijvoorbeeld bij funderingsproblemen of bij de kans op betonrot.  Een aannemer kan vervolgens een gerichte, vrijblijvende offerte uitbrengen met betrekking tot herstel, modernisering, verbouwing e.d.

Canon
Een soort huurprijs (erfpacht) die moet worden betaald als de woning is gebouwd op grond die van iemand anders is (erfpacht). De canon is meestal fiscaal aftrekbaar.

Courtage
Het honorarium van de aankoopmakelaar voor het verlenen van diensten. Bij De Koopmakelaar betaal je aankoopcourtage die samenhangt met het behaalde onderhandelingssucces.  Een prestatietarief dus. Voor taxaties gelden vaste tarieven. Courtage is exclusief 21% btw.

Eigendomsbewijs/Akte van levering
Deze akte wordt opgemaakt door de notaris ten bate van de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat de akte registreren bij het kadaster.

Eigendomsoverdracht
Je bent pas eigenaar van onroerende zaken als de officiële overdracht is geweest bij de notaris. Dit gebeurt door ondertekening van de notariële akte van levering en inschrijving daarvan in het kadaster (juridische levering) en het overhandigen van de sleutels (feitelijke levering).

Erfdienstbaarheid
Dit betekent dat derden bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing. Erfdienstbaarheden staan in het eigendomsbewijs worden vermeld. Bijvoorbeeld het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen, TV-antenne, en dergelijke.

Erfpacht
Een overeenkomst dat een onroerende zaak (meestal perceel grond) door iemand anders mag worden gebruikt dan de eigenaar voor bijvoorbeeld het bouwen en bewonen van een woning. Zo geven diverse gemeenten grond in erfpacht uit. De erfpachter betaalt hiervoor een vergoeding, de zogenaamde canon.

Executiewaarde
Als de koper de verplichtingen uit de hypotheekovereenkomst lange tijd niet nakomt, volgt meestal een gedwongen verkoop. De executiewaarde is het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. Dit is doorgaans een lagere opbrengst dan wanneer de woning op de vrije markt wordt verkocht.

Funda is de website die oorspronkelijk is opgezet door de NVM. Ook andere makelaars kunnen hun woningaanbod op deze site presenteren. Ze doen dat ook maar al te graag, omdat ze weten dat Funda de meest complete en transparante website is.

De internetmakelaar onderscheidt zich van de lokale makelaar door vanaf zijn kantoor de woningen te koop aan te bieden via het internet en maakt daarbij ook graag gebruik van Funda. Meestal heeft de internetmakelaar de woning zelf echter niet gezien, maar heeft hij die voor een "habbekrats" door een lokale makelaar laten taxeren. De verkoper blijft echter zelf geheel verantwoordelijk voor prijzen, teksten en foto's.
Dat daarbij de plank wel eens wordt misgeslagen zal niemand verbazen. Je eigen aankoopmakelaar inschakelen is dan een slimme zet.

Kadaster en openbare registers
Het officiële register waarin gegevens over onroerende zaken (grootte perceel en grenzen, huidige- en voorgaande eigenaren, hypotheken, monumentenwet, ed) worden bijgehouden. Iedereen kan hier tegen betaling informatie opvragen.

Koopakte
Een schriftelijk en onderhands koopcontract tussen kopers en verkopers waarin alle mondelinge overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin eventueel ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de lasten en verplichtingen worden opgenomen. Gebruikelijk is dat de koopakte wordt opgemaakt door verkoopmakelaar.

K.K. Kosten koper
De kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen, zoals de overdrachtsbelasting, notariskosten voor de akte van levering en de registratie bij het kadaster. Courtage van de verkoopmakelaar is uiteraard voor rekening van de verkoper. De aankoopcourtage en de kosten voor je financiering niet in de Kosten Koper inbegrepen. Bekijk onze tarieven.

Makelaar in onroerende zaken
Deskundige op het gebied van onroerende zaken, die taxeert en koopovereenkomsten tot stand brengt. De makelaar bemiddelt tussen kopers en verkopers, maar werkt altijd in opdracht en in het belang van een van die partijen.  Tot 2001 werd de makelaar in zijn ambt beëdigd door de rechtbank. Iman Verhelst is door de rechtbank Middelburg beëdigd in 1991.

Marktwaarde
Verkoopwaarde van onroerende zaken die onder normale omstandigheden op de vrije markt worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de gedwongen (executoriale) verkoop.

Milieuclausule
Wordt vaak in overeenkomsten opgenomen. Dit sluit aansprakelijkheid van de verkoper uit wat betreft de bodemgesteldheid en eventuele saneringsverplichtingen die daar uit kunnen voortvloeien. (Voorbeeld: De verkoper verklaart dat over eventuele bodemverontreiniging niets anders bekend is dan het faxbericht van het gewestelijk milieubureau, die aan de akte wordt gehecht. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. De koper kan de verkoper niet voor enige vorm van bodem en/of grondwaterverontreiniging aanspreken. Dit kan alleen als er sprake is van een verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van de verkoper zelf).

Nationale Hypotheekgarantie
Garantie dat de 'Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen' zich tegenover een hypotheekbank garant stelt voor de betaling van de hypotheekvordering, op het moment dat de onroerende zaak gedwongen moet worden verkocht. Om voor NHG in aanmerking te komen moeten aanvragers aan bepaalde voorwaarden voldoen (inkomen, hoogte koopsom, en dergelijke).

Notaris
Door De Kroon benoemd ambtenaar om o.a. rechtsgeldige akten op te stellen en te passeren. Je krijgt met de notaris te maken bij de eigendomsoverdracht van de onroerende zaken, bij het passeren van hypotheekakten, erfrecht, testament, samenlevingscontracten, ed.

Onder bod zijn
Een toezegging van de verkoopmakelaar aan een gegadigde, geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Onroerende zaak
Hieronder wordt verstaan de grond en alles wat zich daarop, of daarin bevindt, voorzover dat hiermee aard- of nagelvast verbonden is. Voorheen onroerend goed genoemd.

Ontbindende voorwaarde(n)
Een voorwaarde die kan worden opgenomen in koopovereenkomsten. Deze zorgt ervoor dat de overeenkomst kan worden ontbonden als die voorwaarde niet wordt vervuld. Voorbeeld: een ontbindende voorwaarde ten behoeve van de hypothecaire financiering tegen marktconcurrerende voorwaarden en tarieven of het verkrijgen van een woonvergunning.

Ouderdomsclausule
Als een woning niet die eigenschappen heeft, die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen (Voorbeeld: de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan ...jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

Overbruggingskrediet
Een lening die de periode overbrugt tussen betaling van de aankoop en ontvangst van de opbrengst/koopsom uit de verkoop. Dit krediet wordt o.a. verstrekt op basis van de overwaarde van de huidige woning, hoogte inkomen en koopsom/hypotheek nieuwe woning.

Overdrachtsbelasting
Heffing van de overheid die veelal de koper van een woning moet betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de marktwaarde. Wanneer u een woning onder deze marktwaarde koopt, kunt u toch een hogere aanslag krijgen. Wanneer in een overeenkomst BTW is opgenomen - en dat is meestal zo bij een nieuwbouwwoning - hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Taxateur
Iemand die zaken op hun marktwaarde schat. Het taxatietarief is vaak afhankelijk van de hoogte van de getaxeerde waarde en het doel van de waardering. De Koopmakelaar hanteert voor taxatie vaste tarieven.

Verkoopmakelaar
De makelaar die de verkoper van een woning bijstaat om zijn woning voor de hoogst haalbare prijs en de beste voorwaarden te verkopen. Veel verkoopmakelaars doen het voorkomen of ze met jou als koper ook het beste voor hebben. Ze zullen echter pogen het onderste uit jouw kan te halen, daar worden ze voor betaald !  Naast hun verkoopactiviteiten proberen ze dikwijls ook als aankoopmakelaar op te treden, waardoor hun positie ten opzichte van de consument er niet helderder op wordt en er soms tegengestelde belangen ontstaan.

Vrij op naam (VON)

VON betekent dat in de koopsom alle kosten zijn inbegrepen om de onroerende zaak in eigendom op naam te krijgen (overdrachtsbelasting en/of notariële akte van levering, BTW, en dergelijke). Hierbij horen niet de eventuele kosten van uw makelaar, notaris inzake hypotheekakte en dergelijke.

Waarborgsom/bankgarantie
Een bankgarantie garandeert dat koper/s na een eerste aanmaning door de notaris een schuld van de aanvrager zal voldoen. Dit gaat op in het geval je als koper nalatig bent in de nakoming van de overeengekomen verplichtingen. In plaats van een waarborgsom contant te voldoen aan de notaris, kan een garantieverklaring/bankgarantie door bijvoorbeeld de geldverstrekker worden afgegeven. Veelal bedraagt de waarborgsom/bankgarantie 10% van de koopsom en moet de garantie binnen 2 tot 3 weken aan de notaris zijn voldaan.

Woonvergunning/vestigingseisen
In veel gemeenten heeft u een woonvergunning nodig om een huis te kunnen kopen/huren beneden een bepaalde koop-/huursom. Deze woonvergunning krijgt u van de gemeente wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld woonachtig en/of werkzaam bent in de (regio) gemeente. Soms speelt de hoogte van het inkomen een rol. Informeer tijdig of in de gemeente waar u zich wilt vestigen, een dergelijke vergunning nodig is. Wij informeren u graag vrijblijvend.

WOZ-waarde
Bij de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van onroerende zaken, die onder anderen wordt gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van (gemeente) belastingen.

Vrijblijvend contact