1. Opdrachtnemer:
De Koopmakelaar, handelsnaam van Iman Verhelst (KvK inschrijvingsnummer 58449329), hierna te noemen 'De Koopmakelaar'. Opdrachtnemer voor De Koopmakelaar is Iman Verhelst RMT/RT

2 Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat een door De Koopmakelaar uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever (schriftelijk, per e-mail of anderszins) wordt bevestigd.

2.2 De werkzaamheden van De Koopmakelaar worden gestart zodra opdrachtgever de bevestiging ter kennis van De Koopmakelaar heeft gebracht.
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van digitaal verkrijgbare gegevens en het terplaatse opnemen van de in de opdracht omschreven onroerende zaak.

2.3 De Koopmakelaar doet onderzoek naar alle aspecten, die substantiële invloed hebben op de waarde en brengt die door middel van een taxatierapport ter kennis van de opdrachtgever. De Koopmakelaar doet geen uitspraken over (toekomstige) verbouwingsmogelijkheden binnen het kader van de taxatie of aankoopopdracht. ​

2.4 De onderhandelingen, gevoerd door De Koopmakelaar, hebben betrekking op onroerende zaken.

3.Vertrouwelijkheid.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Website
De Koopmakelaar behoudt zich het recht voor om aangekochte woningen te presenteren op de website met de daarbij behorende gegevens (vraagprijs, eindprijs en locatiegegevens), tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid
5.1. De Koopmakelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde derden. Ingeschakelde experts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, De Koopmakelaar neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

5.2. Indien De Koopmakelaar aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Koopmakelaar wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van De Koopmakelaar voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan één maal het totaal bedongen honorarium voor het door De Koopmakelaar verstrekte advies (exclusief omzetbelasting) .

5.3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

5.4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte adresgegevens, zowel huidig woonadres als adres van (eventueel) aan te kopen woning. Tevens is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het (wettelijke verplichting) doorgeven van de correcte personalia & legitimatie aan de makelaars en notaris die betrokken zijn bij de aankoop van het vastgoed.

5.5. Indien een eenmaal gesloten koop geannuleerd moet worden omdat opdrachtgever geen of onvoldoende geld kan krijgen, dient dit te gebeuren op de wijze zoals in de akte is omschreven. Let op: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgesloten is elke verantwoordelijk voor het annuleren en/of voor het uitvoeren van de handelingen die daarvoor nodig zijn volgens de akte.

5.6. Indien de woning niet of niet tijdig geleverd wordt door de verkopers zullen wij je adviseren over de te volgen stappen. Juridisch gezien dien je als koper een mogelijke ingebrekestellingen zelf te initiëren.

6. Tarief
6.1. Het honorarium van De Koopmakelaar bestaat uit een basisbedrag van € 725 plus 10% van het onderhandelingsresultaat 

6.2. Tenzij anders vermeld, zijn door De Koopmakelaar in de aanbieding genoemde bedragen exclusief de wettelijke btw.

6.3. Indien de opdracht wordt teruggenomen en de opdrachtgever koopt de betreffende woning binnen een jaar alsnog aan (zelf of met behulp van derden) nadat De Koopmakelaar (in jouw opdracht) is begonnen met het uitvoeren van de opdracht, is de volledige courtage verschuldigd (basisbedrag € 725 + 10% van het verschil t.o.v. de vraagprijs). In deze gevallen is de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum en vervalt het recht om pas te betalen op datum dat de woning in jouw eigendom komt. De data die leidend zijn voor de jaartermijn worden betrokken van de (openbare) bronnen Funda (voor wat betreft datum aankoop), het Kadaster (voor wat betreft officiële eigenaar) en, indien nodig, de gemeentelijke basisadministratie.

6.4. Indien de aankoopopdracht niet leidt tot een aankoop, berekent De Koopmakelaar uitsluitend de kosten van het taxatierapport. 

6.5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De opdrachtgever kan de opdracht ook terugnemen, als gevolg van de uitkomsten van het Taxatierapport, of omdat de financiering toch niet rond komt. Dit dient schriftelijk te gebeuren en indien de woning niet wordt aangekocht, is het honorarium verschuldigd, voor het geleverde Digitaal Informatierapport dan wel voor het Taxatierapport.

6.6. Indien wij jou begeleid hebben tot een succesvolle deal, maar je besluit nadat het koopcontract is getekend alsnog van de koop af te zien om andere redenen zoals vermeld in de ontbindende voorwaarden, brengen wij onze volledige courtage in rekening.

6.7. De Onderhandelmakelaar is geen webwinkel en verkoopt ook niet op afstand. Doordat De Wet koop op afstand niet van toepassing is, heb je dus ook geen bedenktijd. Met het ondertekenen van de schrifteijke opdracht geef je impliciet aan dat je afziet van de bedenktijd.

7. Betaling.
7.1. De betaling van het Digitaal Informatierapport of het Taxatierapport ( indien daartoe afzonderlijk opdracht is gegeven) dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de digitale factuur die het betreffende rapport begeleidt.

7.2. De betaling van de aankoopcourtage geschiedt 100% na afloop van de opdracht, te verrekenen bij de eindafrekening van de notaris bij het passeren van de woning op voorwaarde dat opdrachtgever op tijd doorgeeft wie zijn/haar notaris is. Indien geen notaris is doorgegeven is de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum.

7.3. Indien de opdrachtgever de betaling niet via de eindafrekening van de notaris wil laten lopen, maar dit bedrag zelf wil overmaken (of geen notaris heeft doorgegeven), is de betalingstermijn dertig dagen na de factuurdatum.

7.4. Indien de opdrachtgever opdracht geeft, maar de beoogd nieuwe eigenaar betreft een ander rechtspersoon (familie, kennis etc.) is opdrachtgever primair verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor betaling.

8. Klachten 
Klachten moeten direct na constatering van de klacht eerst per e-mail (info @ koopmakelaar.nl) aan De Koopmakelaar kenbaar worden gemaakt (met inachtneming van minimaal één week responstijd), voordat er sprake kan zijn van een geschil welke voorgelegd kan worden aan een onafhankelijke instantie.